Кожна обдарована дитина - ін­дивідуальність, яка потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдарування вимагає організації особливого середовища, зок­рема спеціальної освіти, яка виходить за межі навчання у звичайній школі. Яка ж школа потрібна обдарованим? Та, яка розвиває здібності дітей. Але цього замало.

Школа для того й існує, щоб допомогти дитині, підліткові, юнакові розвину­ти в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умо­ви, щоб дитина була готова до цієї складної самостійної роботи.

Для досягнення поставленої мети система роботи з обдарованою молоддю в Імшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів була сукуп­ністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставили дитину в умови суб'єкта творчої діяльності й забезпечували формування її особистості як дослід­ника.

Через введення нової технології уроків, яка ре­алізує інноваційний та дослідницький підхід у навчанні та вихованні обдарованих дітей, учитель сприяє самостійній інноваційній та до­слідницькій діяльності юних обдарувань.

Василь Сухомлинський дає алгоритм виховання обдарованої дитини: «Творчість народжується там, де створюється сплав глибоких і міцних знань з до­свідом практичної діяльності, який склався у процесі самостійної роботи, самовиховання і запозичений у майстрів педагогічної справи. Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом».

Педагоги школи в основному використовують такі осно­вні форми інноваційних уроків: конференції; диспути; мандрівки; КВК; змагання; загадки; ігри тощо. Кожен учитель має свої індиві­дуальні особливості у плануванні уроків під час яких впроваджує елементи інноваційних технологій.

В основу педагогічної діяльності вчителя в ро­боті з обдарованими дітьми на уроці ми пок­ладаємо використання елементів інноваційних технологій, диференціацію та індивідуалізацію навчання. Вчителі постійно урізноманітнюють навчальну діяльність з обдарованими учнями,

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогом стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.
Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень:
- кожна дитина має задатки;
- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності.

Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями або вона має внутрішні передумови для високих досягнень в тому або іншому виді діяльності.

Згідно з річним планом роботи школи в 2018-2019 н. р. методична служба спрямовує свою безпосередню діяльність на забезпечення умов роботи з обдарованими та талановитими учнями школи.

У 2018-2019 н. р. робота з обдарованими та здібними учнями здійсюватиметься згідно плану:

- переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних про учнів школи «Обдарованість»;

- створити банк даних діагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих та здібних учнів;

- провести І етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

- забезпечити участь переможців у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

- проводити загальношкільні конкурси творчих робіт учнів;

- забезпечити участь обдарованої молоді в інтелектуальних, спортивних і творчих змаганнях школи та району.

В школі в 2018-2019 н. р. не запроваджено поглибленого вивчення предметів, профілізації. З ВНЗ школа не співпрацює, окрім профорієнтаційної роботи з Глухівським університетом ім.Довженка.

Здійснюється методичний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями. У роботі більшості вчителів школи переважають інтерактивні методи навчання. Приділяється велика увага самостійності учнів та їх творчій активності. Використовуються спеціальні прийоми розвитку творчого мислення (оригінальні розв’язування задач, творчий пошук, написання віршів, оповідань та ін..) використовуються комп’ютерні технології. Для розвитку творчих здібностей діти школи відвідують гуртки РЦДЮТ та станції юннатів.

Заохочення обдарованих учнів на рівні закладу: солодкі подарунки на Новий рік та грамоти за активну участь у житті школи.

Продовжує розвиватись учнівське самоврядування, що сприяє розвитку демократичних відносин у класних колективах, дозволяє залучати учнів до вирішення актуальних питань навчально-виховного процесу. Традиційними стали: день самоврядування, свято Першого дзвоника, Останнього дзвоника, свято Миколая, бал старшокласників «Золота осінь», новорічні вистави та ін. Всі ці заходи проходили із залученням великої кількості учнів, сприяли розвитку їх творчих здібностей.

У 2018-2019 н. р. на нараді при директорі заплановані питання щодо роботи з обдарованими та здібними учнями:

- «Про роботу з обдарованими та здібними учнями»

- «Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, підготовку до ІІ етапу»

- «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін»

Питання щодо роботи з обдарованими та здібними учнями розглядаються на засіданнях ШМО класних керівників та засіданні методичної ради.

Найважливішим в організації роботи з обдарова­ними дітьми є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей уч­нів, учителів і адміністрації. Виходячи з цього, у за­кладі визначені пріоритетні завдання роботи з обдаро­ваними дітьми на рік:

- створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей;

- розробка й поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;

- створення сприятливих умов для самозрос­тання, розвитку творчого потенціалу вчителів.

- Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді,

збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.

- Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

- Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації.

- Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання.

- Здійснення моніторингових досліджень з розвитку здібностей дітей.

- Організація системної роботи класного керівника як важливої ланки визначення та розвитку обдаро­ваності учнів.

- Координація діяльності педагогічного колективу в роботі з батьками обдарованих учнів.

- Створення системи інформування громадськості села з досягненнями у сфері розвитку об­дарованості учнів.

- Залучення зацікавлених осіб, спонсорів, меценатів до створення умов для розвитку обдарованості учнів.

- Збільшення та урізноманітнення кількості заходів і занять у системі позакласної й позашкільної робо­ти для сприяння розвитку інтересів учнів.

- Організація системи позакласних заходів з метою пошуку, виявлення та розвитку обдарованості конкретних здібностей дітей. Забезпечення їх активної участі на районному, обласному та всеукраїнському рівнях.

Кiлькiсть переглядiв: 219

Коментарi